Reklamačné podmienky

spoločnosti AMBIO s.r.o.

Naša spoločnosť kladie dôraz na kvalitu ponúkaných služieb a kvalifikáciu pracovníkov AMBIO Rehabilitačného centra, Antolská 4, 851 07 Bratislava – Petržalka.

Pokiaľ sa aj napriek tomu vyskytne dôvod k reklamácii, odporúčame kupujúcemu ako klientovi, aby vo vlastnom záujme postupoval podľa týchto reklamačných podmienok: Spôsob uplatnenia reklamácie Ihneď po terapii/prevzatí tovaru priamo na prevádzke predávajúceho je potrebné informovať o svojej nespokojnosti s poskytnutou terapiou, resp. zakúpeným tovarom. V opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo takúto reklamáciu neprijať.

Posúdenie reklamácie 

Posúdenie reklamácie vykoná v bežných prípadoch poverený zamestnanec našej spoločnosti a najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie dostane odberateľ odpoveď.

Vybavenie oprávnenej reklamácie 

V prípade posúdenia oprávnenosti reklamácie je možné túto následne riešiť podľa voľby kupujúceho:

  1. opakovaným poskytnutím terapie/tovaru
  2. primeranou zľavou z kúpnej ceny
  3. výmenou za nový tovar (rehabilitačné pomôcky, a iné ...)

Ak nie je možné reklamáciu vybaviť žiadnym z vyššie uvedených spôsobov, má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie už uhradenej kúpnej ceny za reklamovanú službu/tovar - oproti jeho spätnému vráteniu, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Reklamácia nemôže byť uznaná v prípade stavu tovaru, ktorý bol vyvolený jeho poškodením alebo zničením vonkajšími vplyvmi alebo nevhodným zaobchádzaním s tovarom kupujúcim, iným užívateľom alebo osobou s tovarom manipulujúcou. Jedná sa hlavne o tieto prípady:

  1. umiestnenie alebo uskladnenie tovaru na nevhodnom mieste (vlhko, prudké slnko, chemicky alebo inak nevhodné prostredie)
  2. zanedbanie odbornej starostlivosti o tovar nevhodné zaobchádzanie s tovarom zo strany užívateľa alebo iných osôb
  3. nevhodná preprava alebo manipulácia
  4. nedbanlivosť alebo úmyselné poškodenie alebo zničenie tovaru
  5. neodvrátiteľná udalosť v dôsledku tzv. vyššej moci

Neoprávnene vrátený tovar bez súhlasu spoločnosti AMBIO s.r.o.  Ak dôjde pri kontrole vráteného tovaru k zisteniu, že dodávka obsahuje tovar, ktorý nie je uvedený na pokladničnom doklade alebo, že tovar nezodpovedá parametrom pre vrátenie (nie je v originálnom obale, nesie známky opotrebenia, je poškodený a pod.) budú tieto položky s kupujúcim riešené nasledovne: 

  • kupujúcemu bude s jeho súhlasom tovar vrátený na jeho náklady, t.j. kupujúci uhradí prepravné náklady spojené s jeho doručením
  • kupujúci môže tento jeho stranou neoprávnene vrátený tovar do 30 dní od výzvy zo strany predávajúceho osobne vyzdvihnúť na prevádzke v Bratislave

V prípade nesúčinnosti kupujúceho s prevzatím tohto tovaru bude tento po uplynutí 30 dní od rozhodnej udalosti t.j. neposkytnutí súčinnosti k spätnému prevzatiu, zošrotovaný na náklady kupujúceho. 

V prípade neoprávnenej reklamácie hradí náklady spojené s jej vybavením kupujúci. 

Tieto reklamačné podmienky sú prílohou Všeobecných obchodných podmienok vydaných spoločnosťou AMBIO s.r.o..

V Bratislave, dňa 1.5.2018 AMBIO s.r.o.


Všeobecné obchodné podmienky
Podmienky ochrany osobných údajov