MAT podložka

MAT = Movement Assassment Technologies
(v preklade: Technológia posudzovania pohybu)
Podložka MAT je diagnostická a terapeutická metóda umožňujúca vyhodnotiť množstvo pohybov a tým získať presnejšie a spoľahlivejšie údaje na nastavenie terapie. Na základe zistených meraní  rôznych rovín pohybu (pohyb vo vzpriamených polohách a funkčných pohybov) a presne vypracovaných hodnôt, tieto používame na sledovanie priebehu stavu klienta. Hodnoty získané testom prostredníctvom MAT podložky, umožnia rozvíjať špecifické liečebné, rehabilitačné a cvičebné programy. Tieto programy sú v AMBIO Rehabilitačnom centre prispôsobené podľa potrieb každého klienta a sú pomôckou k individuálnemu nastaveniu terapií. Tak je možné sledovať priebeh terapií, plynule ich dopĺňať a dosiahnuť výsledok za podstatne kratší čas.
 
Údaje získané meraním na podložke MAT umožnia zostaviť terapie, ktorých výsledkom bude:
- zvýšenie mobility bedier a ramien
- zlepšenie motorickej kontroly a efektivity pohybu
- obnovenie reflexnej sily
- kompenzácia asymetrií (vznikajúcich pri jednostranných športoch)
- zvýšenie aktivácie a stabilizačných schopností tela – CORE
- identifikácia a odstránenie rizikových faktorov zranení pri tréningu
- zvýšenie efektivity tréningového procesu (silového aj kondičného tréningu)
- nastavenie komfortu pohybu a správny pohybový vzor
 
MAT podložka umožňuje získať a vyhodnotiť:
Test skúšky rovnováhy (SEBT)
Test Y-Balance (YBT)
 Hop+ Jump testy
Testy Squats
Test hornej končatiny s uzavretým kinetickým reťazcom (CKCUET)
... a mnoho iných funkčných testov
 
Trvanie terapie: 50 minút
Cena: 45 Eur
 
MAT  (1)