Reklamačné podmienky

REKLAMAČNÉ PODMIENKY spoločnosti AMBIO s.r.o.,

Naša spoločnosť kladie dôraz na kvalitu ponúkaných služieb a kvalifikáciu pracovníkov na prevádzke AMBIO Rehabilitačného centra, Zuzany Chalupovej 4034/17A, Bratislava, mestská časť Petržalka, Slnečnice – zóna Mesto.

Pokiaľ sa aj napriek tomu vyskytne dôvod k reklamácii, odporúčame Klientovi, aby vo vlastnom záujme postupoval podľa týchto reklamačných podmienok:

Spôsob uplatnenia reklamácie

 • ihneď po skončení terapie priamo na recepcii Poskytovateľa, kde Klient oznámi dôvod svojej nespokojnosti s poskytnutou službou/terapiou,
 • písomne na e-mail ambiobb@gmail.com,
 • na telefónne číslo konateľa spoločnosti +421 908 911 848.

Povinnosti Klienta pri uplatnení reklamácie

 • preukázať zakúpenie služby/terapie platným účtovným dokladom/faktúrou vydaným Poskytovateľom, nie starším ako 2 mesiace od jeho zakúpenia,
 • na recepcii prevádzky Poskytovateľa nechať svoj kontakt, resp. napísať svoju reklamáciu na vyššie uvedený kontaktný e-mail.

Posúdenie oprávnenosti podanej reklamácie

 • vykonáva konateľ spoločnosti AMBIO s.r.o.
  Na zistenie skutočností ohľadom podanej reklamácie a vyjadrenie sa konateľa je stanovená lehota 30 dní odo dňa preukázateľného podania reklamácie.

Vybavenie oprávnenej reklamácie

V prípade posúdenia oprávnenosti reklamácie je možné túto následne riešiť podľa dohody s Klientom nasledovne:

 • opakovaným poskytnutím služby/terapie,
 • primeranou zľavou z kúpnej ceny, pokiaľ nebola služba/terapia zakúpená v akcii,
 • v prípade reklamácie Balíka terapií z ponuky Poskytovateľa je Poskytovateľ oprávnený uplatniť si u Klienta storno poplatok vo výške 25% z ceny Balíka (pred zľavou), resp. storno poplatok za zrušený termín v deň poskytnutia služby/terapie (v prípade, že termín bol zrušený v deň konania terapie).

V prípade nesúčinnosti Klienta počas riešenia reklamácie táto nebude Poskytovateľom akceptovaná.

Tieto reklamačné podmienky sú prílohou Všeobecných obchodných podmienok vydaných spoločnosťou AMBIO s.r.o. a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia na webovej stránky spoločnosti, t.j. dňom 1.1.2019.