Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a a Rady AÚ č.2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ďalších predpisov (ďalej len ako „ZOOÚ“)

Spoločnosť AMBIO s.r.o., so sídlom Trieda SNP 1504/25, Banská Bystrica, IČO: 44 534 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č. 19776/S (ďalej len ako Prevádz-kovateľ), dbá na ochranu osobných dát, ctíme súkromie osôb a partnerov a všetky poskytnuté osobné údaje spra-covávame s náležitou starostlivosťou. Odo dňa 25. 5. 2018 vstúpilo do účinnosti Nariadenie (EÚ) (2016/679 GDPR), ktoré sa zaoberá spracovaním osobných údajov fyzických osôb a nastavuje pravidlá pre ich spracovanie.
Dodržaním tohto Nariadenia vás informujeme o vašich právach z hľadiska ochrany osobných údajov a tiež o účele spracovania poskytnutých osobných údajov.

Kto je správcom osobných údajov, aké osobné údaje poskytuje klient Poskytovateľovi a na aký účel?

Správcom osobných údajov je Prevádzkovateľ – spoločnosť AMBIO s.r.o. Osobné údaje poskytované klientom sú Prevádzkovateľom používané na účely identifikácie u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, na zabezpečenie rezervácií služieb/terapií, vystavenie daňového dokladu, kontaktu s klientom, na plnenie zmluvy, resp. dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Poskytovateľ spracováva osobné údaje klienta v rozsahu:

 • Základné identifikačne údaje – meno a priezvisko.
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • U zákonného zástupcu maloletej osoby kontaktné údaje – meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Informácie o využitých službách/terapiách.
 • Informácie zo záznamov komunikácie, napríklad e-mailom, chatom, SMS správami.
 • Informácie o zdravotnom stave – spadajú do osobitnej kategórie osobných údajov, tieto vyžaduje Poskytovateľ v osobitných prípadoch, napr. pri vyšetrení a to z dôvodu získania informácií o zdravotnom stave klienta.
 • Ponuka služieb/terapií: Ponuky môže Poskytovateľ na základe súhlasu klienta zaslať elektronickou formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru.
 • Automatizované spracúvanie osobných údajov klienta s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku poskytovateľa individuálnym potrebám klienta.
 • Prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými službami/terapiami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli zaslať individuálne ponuky služieb a produktov. Bez takéhoto súhlasu nemôže zasielať Poskytovateľ individuálne ponuky služieb a produktov klientovi.

Vaše osobné údaje spracovávame s cieľom uzatvorenia a plnenia zmluvy. Získavame od vás všeobecné osobné údaje, a to údaje identifikačné a adresné, ktorými sú meno a priezvisko, telefónny kontakt a e-mailový kontakt.

Osobné údaje identifikačné a adresné uchovávame v kmeňových záznamoch počas plnenia zmluvy a po ukončení zmluvného vzťahu v čase, ktorý nám určuje platná legislatíva.

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám iba v odôvodnených prípadoch. Príjemcami týchto osobných údajov môžu byť iné spoločnosti (poskytovatelia kuriérnej a logistickej služby, pokiaľ je to nutné).

Z akých zdrojov osobné údaje klienta pochádzajú?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získava Poskytovateľ priamo od klienta. Tieto osobné údaje uvádza klient v klientskej zóne rezervačného systému Poskytovateľa, prípadne ich uvádza pri vyšetrení, v objednávke,…

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Osobné údaje môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

Ako dlho bude Poskytovateľ spracúvať osobné údaje klienta?

Klient udelil súhlas Poskytovateľovi so spracovaním osobných údajov na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia tohto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď klient súhlas odvolá.

Po uplynutí termínu budú osobné údaje klienta vymazané v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa práv-nych predpisov nie je potrebný súhlas.

Kto môže mať prístup k osobným údajom klienta?

Pri poskytnutí osobných údajov klient dáva súhlas s ponukami produktov a spracovaním osobných úda-jov obchodným partnerom Prevádzkovateľa, ktorí rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a má s Poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Obchodní partneri sú:
Google Slovakia s.r.o.
Facebook IrelandLtd.
Bookio

Spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo – za účelom fakturácie

K spracovaniu údajov na marketingové účely môžu mať k údajom klienta prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby Prevádzkovateľovi, napr. to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spo-ločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi má Poskytova-teľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať pravidlá ochra-ny osobných údajov.

Aké máte podľa Nariadenia (EÚ) práva?

Právo na výmaz (zabudnutie) – osobné údaje klienta budú vymazané s výnimkou údajov nevyhnutných pre plnenie právnej povinnosti, údajov nevyhnutných pre obhajobu právnych nárokov či údajov nevyhnutných pre ochranu verejných záujmov.

Právo na prístup (zoznámenie sa s údajmi, ktoré máme) – pokiaľ o to požiadate, môže vám byť poskytnutý prístup k osobným údajom, ktoré o klientovi spracováva Poskytovateľ. Bude vám poskytnutá kópia všetkých osobných údajov, ktoré o vás Poskytovateľ vedie, s výnimkou duševného vlastníctva alebo obchodného tajomstva a ďalej prípadov, keď by mohlo dôjsť k odovzdaniu osobných údajov iných osôb.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov – klient môže kedykoľvek vzniesť námietku, ktorá bude prerokovaná zodpovedajúcim spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu jeho záujmov.

Právo na prenesenie osobných údajov – pokiaľ klient poskytne osobné údaje Poskytovateľovi na základe zmluvy alebo súhlasu, budú tieto osobné údaje vyexportované v štruktúrovanom, bežne používanom elektronickom formáte tak, aby ste si ich mohli preniesť k tretej strane.

Právo žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania – ak má klient pochybnosť o správnosti automatizovaného rozhodovania na základe poskytnutých osobných údajov, Poskytovateľ zaistí vykonanie rozhodnutia oprávnenou rolou.

Právo aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu – Poskytovateľ zaistí aktualizáciu osobných údajov klienta na základe jeho podnetu.

Prístup k osobným údajom klienta má obmedzený okruh zamestnancov Poskytovateľa viazaných mlčanlivosťou, ktorých prístup je regulovaný technickými a administratívnymi opatreniami. Osobné údaje klienta nie sú a nebudú odovzdávané tretej strane (okrem zákonných dôvodov) a sú v systémoch Prevádzkovateľa a procesoch chránené ako dáta s klasifikáciou dôverné, tzn. sú implementované ďalšie technické a administratívne opatrenie pre ich zabezpečenie.

Ako môže klient odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môže klient kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky služieb/terapií Poskytovateľa? Je nám to ľúto, ale rozhodnutie klienta úplne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby vás vedel Poskytovateľ identifikovať.
 • Komu odvolanie podávate.
 • Informáciu, že si neželáte, aby Poskytovateľ spracúval osobné údaje klienta.
 • Vlastnoručný podpis klienta.


Akým spôsobom môže poslať klient odvolanie?

 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je potrebné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby mal Poskytovateľ o odvolaní riadny záznam. Odvolanie súhlasu je možné poslať na e-mail ambiobb@gmail.com alebo poštou na adresu Prevádzkovateľa: AMBIO Rehabilitačné centrum, Zuzany Chalupovej 4034/17A, 851 07 Bratislava, m.č. Petržalka

Na záver by sme vás chceli ubezpečiť, že vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a správame sa k nim tak, ako by sme boli radi, aby sa k našim osobným dátam správali ostatní.

V prípade otázok ku GDPR nás kontaktujte na: ambiobb@gmail.com

AMBIO s.r.o.
prevádzka AMBIO Rehabilitačné centrum
Zuzany Chalupovej 4034/17A, Bratislava, m.č. Petržalka
Slnečnice – zóna Mesto
www.ambio.sk