Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti AMBIO s.r.o.,

IČO: 44 534 221, DIČ: 2022728466, IČ DPH: SK2022728466
so sídlom Zuzany Chalupovej 4034/17A, 851 07 Bratislava, m.č. Petržalka

Kontakt:

Email: info@ambio.sk
Online: https://www.ambio.sk/kontakt/

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) bližšie upravujú každý záväzkový vzťah uzatvorený medzi Poskytovateľom (AMBIO s.r.o.) a Klientom (fyzická alebo právnická osoba).

VOP bližšie upravujú podmienky poskytovania služieb/terapií firmou AMBIO s.r.o., platia v plnom rozsahu, pokiaľ Poskytovateľ a Klient neupravia svoju spoluprácu v inom zmluvnom vzťahu a za iných podmienok. Potom takto upravený zmluvný vzťah má prednosť pred týmito VOP. Akákoľvek zmena týchto VOP musí byť uverejnená na webovej stránke ambio.sk

Miestom plnenia (dodania) služby je prevádzka Poskytovateľa AMBIO Rehabilitačné centrum, Zuzany Chalupovej 4034/17A, 851 07 Bratislava, mestská časť Petržalka, Slnečnice – zóna Mesto ).

Poskytovateľ disponuje parkovacími miestami na parkovisku pred bytovým domom AMBIO Rehabilitačného centra. Vstup na parkovisko je z pozemnej komunikácie a parkovacie miesta sú viditeľne vyznačené.
Služby Poskytovateľa si môže Klient objednať nasledovne:

 • prostredníctvom www stránky Poskytovateľa cez objednávkový systém bookio,
 • telefonicky na čísle 0918 802 777 (recepcia),
 • osobne na recepcii prevádzky Poskytovateľa,
 • v prípade záujmu o vystavenie faktúry za služby/terapie písomnou objednávkou na e-mail ambiobb@gmail.com

Klient je povinný uviesť v objednávke svoje identifikačné údaje (názov firmy a údaje podľa výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, t.j. najmä sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie), presné označenie požadovanej služby, jej množstvo, spôsob a miesto dodania aj požadovaný termín. To všetko potvrdené oprávnenou osobou Klienta. Poskytovateľ oznámi Klientovi svoje stanovisko k objednávke písomne alebo elektronicky. V prípade potreby okamžitého plnenia alebo v iných podobných prípadoch vznikne zmluvný vzťah plnením Poskytovateľa bez omeškania a prieťahov podľa objednávky Klienta. Dodacia doba je záväzná, pokiaľ je písomne alebo v elektronickej podobe potvrdená obidvomi stranami.

Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnými poisťovňami o poskytovaní starostlivosti a úhrada za služby/terapie súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovanie nadštandardných služieb sú uhrádzané mimo systému zdravotného poistenia, t.j. priamo Klientom.

Ceny za služby/terapie Poskytovateľa na prevádzke sú upravené aktuálnym cenníkom. Poskytovateľ má právo tieto ceny aktualizovať, upraviť a v novom znení zverejniť na svojej stránke.

Poskytovateľ vykonáva zdravotnú starostlivosť a služby/terapie súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako aj nadštandardné služby v súlade s informáciami poskytnutými Klientom, resp. v súvislosti s jeho zdravotnou dokumentáciou, odporúčaním lekára – špecialistu, alebo na základe diagnostiky u Poskytovateľa.

Na prevádzke Poskytovateľa má Klient možnosť zakúpiť si služby/terapie za zvýhodnenú cenu a to v rámci aktuálnej ponuky Balíkov služieb/terapií. Kompletná ponuka služieb/terapií poskytovaných v rámci Balíkov je dostupná na recepcii prevádzky a tiež na webe AMBIO Rehabilitačného centra. Balík služieb/terapií nadobúda platnosť dňom jeho zakúpenia na recepcii , resp. v prípade faktúry, dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet spoločnosti. Balík služieb/terapií má platnosť 6 mesiacov odo dňa jeho zakúpenia. 

Po príchode na prevádzku Poskytovateľa bude Klient oboznámení recepčnou AMBIO Rehabilitačného centra s chodom prevádzky a podmienkami poskytovania zdravotnej starostlivosti, služieb a terapií. Klient dáva spoločnosti AMBIO s.r.o. svoj Súhlas o spracovaní osobných údajov v súlade s platnou legislatívou a nariadeniami GDPR objednávkou termínu v rezervačnom systéme spoločnosti.

DOHODA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Zdravotnú starostlivosť, ako aj služby/terapie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, alebo nadštandardnými službami o Klienta vykonáva Poskytovateľ na základe Dohody.

Klient potvrdením Dohody (objednaním sa na terapiu u Poskytovateľa) potvr-dzuje, že:

 • berie na vedomie, že zdravotná starostlivosť poskytovaná Poskytovateľom je spoplatnená v zmysle platného cenníka,
 • bol oboznámený s platným cenníkom Poskytovateľa, ktorý je k dispozícii na prevádzke zdravotníckeho zariadenia, ako aj na webovej stránke Poskytovateľa a tento berie na vedomie,
 • zdravotná starostlivosť a služby/terapie spojené so zdravotnou starostlivosťou, ako aj nadštandardné služby sú poskytované rozsahu vzájomnej Dohody,
 • bol oboznámení s týmito VOP a s ich obsahom súhlasí,
 • bol poučený o možnostiach, postupoch, ako aj rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, služby/terapie. Poučenia boli zrozumiteľné, bez nátlaku a s možnosťou rozhodnúť sa.,
 • súhlasí s navrhnutým postupom poskytovania služieb/terapií a v prípade akejkoľvek zmeny zdravotného stavu sa zaväzuje o tejto skutočnosti informovať terapeuta poskytujúceho službu/terapiu.

Poskytovateľ má na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vyhradené otváracie hodiny zverejnené na prevádzke zdravotníckeho zariadenia, ako aj na svojej webovej stránke odsúhlasené príslušným úradom.

Uzatvorením Dohody Poskytovateľa a Klienta vzniká právny vzťah, na základe ktorého Poskytovateľ poskytne zdravotnú starostlivosť, služby/terapie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, či nadštandardné služby pre Klienta. Následne tieto služby/terapie Klient prijme v zmysle predchádzajúcej konzultácie/Dohody s fyzioterapeutom. Pokiaľ sa Klient na objednanú službu/terapiu nedostaví, a neohlási túto skutočnosť Poskytovateľovi najmenej 1 deň, t.j. 24 hodín vopred, bude mu vyúčtovaný storno poplatok vo výške 10 Eur.

Poskytovateľ môže odmietnuť uzatvorenie Dohody, na základe ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v prípade:

 • ak Klient neuhradí služby/terapie v plnej výške v súlade s platným cenníkom,
 • ak by tým prekročil svoje pracovné zaťaženie,
 • bližšie nešpecifikovaných závažných dôvodov.

V prípade vystavenia faktúry za služby/terapie platia nasledovné podmienky:

 • Poskytovateľ je oprávnený fakturovať alebo účtovať cenu v zmysle platného cenníka, resp. na základe vypracovanej Cenovej ponuky,
 • služby/terapie budú Klientovi poskytnuté až po úhrade vystavenej faktúry,
 • za uskutočnenú platbu na základe fakturácie sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa alebo deň úhrady hotovosti na prevádzke Poskytovateľa,
 • doba splatnosti faktúr je do 7 dní, pokiaľ sa Poskytovateľ a Klient nedohodnú inak,
 • v prípade hotovostnej úhrady do pokladne Poskytovateľa tento vystaví Klientovi daňový doklad o úhrade,
 • ak si Klient riadne neplní svoje peňažné záväzky zo zmluvného vzťahu (pri hotovostnej úhrade za služby/terapie na prevádzke Poskytovateľa), tento je oprávnený okamžite odoprieť ďalšie služby/terapie a to až do doby úplnej úhrady dlžnej čiastky,
 • Klient je povinný v prípade porušenia povinnosti uhradiť splatný finančný záväzok zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z celkovej neuhradenej kúpnej ceny od 1. dňa omeškania.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE NOVINIEK, POZVÁNOK, AKCIÍ

Ochranu osobných údajov našich Klientov berieme veľmi vážne. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú obsiahnuté v našich zásadách ochrany osobných údajov, dostupných na www.ambio.sk. Pre zasielanie našich obchodných oznamov (newsletterov), pokiaľ neexistuje obchodný vzťah medzi spoločnosťou AMBIO s.r.o. a adresátom obchodného oznamu, je potrebný súhlas so spracovaním osobných údajov adresáta, ktorý je možno udeliť zakliknutím v online formulári na webovej stránke spoločnosti AMBIO s.r.o. – AMBIO Rehabilitačného centra. Tento súhlas môže byť kedykoľvek písomne odvolaný, a to prostredníctvom e-mailu, doporučeného listu, alebo online formulárom v kontaktoch spoločnosti uvedených v záhlaví tohto dokumentu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné vzťahy neupravené týmito VOP, Dohodou, alebo inou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka/Občianskeho zákonníka. Spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností, budú riešené zmierom. V prípade nedohody strán o riešení sporu je pre prejednanie sporu medzi stranami vecne príslušný súd s miestnou príslušnosťou podľa sídla Poskytovateľa.

Klient je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu svojej e-mailovej adresy (resp. telefonického kontaktu), pokiaľ k tejto zmene došlo pred prevzatím služby/ terapie. Pokiaľ si Klient túto povinnosť nesplní, nesie riziko vyplývajúce zo skutočnosti, že Poskytovateľ jeho oznámenie nedostal, alebo ho dostal s omeškaním. Právne úkony Poskytovateľa voči Klientovi sa považujú za splnené, pokiaľ tieto Poskytovateľ odoslal na naposledy udanú e-mailovú adresu kupujúceho.

Prílohou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú Reklamačné podmienky spoločnosti AMBIO s.r.o.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli vydané spoločnosťou AMBIO s.r.o. dňa 1.5.2018.