Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti AMBIO s.r.o., IČO: 44 534 221, DIČ: 2022 728 466, IČ DPH: SK2022 728 466,
so sídlom Trieda SNP 1504/25, 974 01 Banská Bystrica (stav 05/2018)

Kontakt

Email: info@ambio.sk
Online: http://www.ambio.sk/kontakt/all/

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každého záväzkového vzťahu uzatvoreného medzi predávajúcim - dodávateľom (AMBIO s.r.o.) a kupujúcim – odberateľom (právnická alebo fyzická osoba).

2. Rozsah platnosti

Tieto VOP bližšie upravujú podmienky poskytovania služieb firmou AMBIO s.r.o. VOP platia v plnom rozsahu, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú v Rámcovej kúpnej zmluve alebo kúpnej zmluve, prípadne v ďalšom zmluvnom vzťahu na iných podmienkach. Konkrétne dohody strán, ktoré sú odlišné od ustanovenia týchto VOP, majú pred týmito prednosť. Predávajúci je oprávnený tieto VOP v prípade rozumnej potreby jednostranne primerane zmeniť, kedy je však povinný kupujúcemu tieto zmeny bez zbytočného odkladu písomne alebo elektronicky oznámiť, alebo je povinný tieto uverejniť na svojej www stránke. Kupujúci má právo tieto zmeny písomne alebo elektronicky odmietnuť a zmluvný vzťah ukončiť v rámci jednomesačnej výpovednej doby, ktorá začne plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede predávajúcemu.

3. Vznik kúpnej zmluvy a jej náležitosti

Jednotlivé kúpne zmluvy alebo realizačné zmluvy dojednané samostatne alebo v nadväznosti na Rámcovú kúpnu zmluvu uzavretú medzi stranami sú uzatvárané na základe záväzných objednávok kupujúceho adresovaných predávajúcemu najmä telefonicky, písomne poštou, e-mailom (elektronicky) alebo odovzdaných osobne na prevádzke predávajúceho. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke svoje identifikačné údaje (názov firmy a údaje podľa výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, t.j. najmä sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie), presné označenie požadovanej služby, jej množstvo, spôsob a miesto dodania a požadovaný termín, to všetko potvrdené oprávnenou osobou kupujúceho. Predávajúci zašle kupujúcemu svoje stanovisko k objednávke písomne alebo elektronicky. Ak predávajúci navrhne určité zmeny doručenej objednávky, považuje sa pôvodná objednávka kupujúceho za potvrdenú v zmysle zmien navrhnutých predávajúcim, pokiaľ tieto zmeny kupujúci do 3 pracovných dní od ich doručenia písomne alebo elektronicky neodmietne. Pokiaľ ich takto odmietne, bude vznik zmluvného vzťahu predmetom jednania alebo zmluvný vzťah nevznikne. V prípade potreby okamžitého plnenia alebo v iných podobných prípadoch vznikne zmluvný vzťah plnením predávajúceho bez omeškania a prieťahov podľa objednávky kupujúceho. Dodacie doby sú záväzné len pokiaľ sú písomne alebo v elektronickej podobe potvrdené oboma stranami. V prípade nesplnenia termínu dodania požadovaného kupujúcim zo strany predávajúceho bez potvrdenia objednávky, nie je možné zo strany kupujúceho uplatňovať akékoľvek nároky z titulu iného termínu dodania tovaru.

4. Miesto plnenia

Miestom plnenia (dodania) služby/tovaru je vopred v zmluvných vzťahoch špecifikovaná prevádzka predávajúceho (AMBIO Rehabilitačné centrum, Antolská 4, 851 07 Bratislava – Petržalka), kde si kupujúci službu prevezme. Dodanie služby v množstve a kvalite podľa zmluvy (objednávky kupujúceho) potvrdí kupujúci pri jej prevzatí.

5. Cena

Ceny služieb/tovaru sú zmluvné a vychádzajú z aktuálneho cenníka predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto ceny v prípade potreby upraviť.

6. Platobné podmienky

  1. Predávajúci je oprávnený fakturovať alebo účtovať cenu v deň dodania služby /tovaru
  2. Doba splatnosti je dohodnutá v rámcovej alebo jednorázovej kúpnej zmluve.
  3. Za uskutočnenú platbu na základe fakturácie sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho alebo deň zloženia hotovosti na pokladni predávajúceho. V prípade hotovostnej úhrady na pokladni predávajúceho je tento súčasne ihneď povinný kupujúcemu vystaviť daňový doklad o prevedení úhrady.
  4. Ak si kupujúci riadne neplní svoje peňažné záväzky zo zmluvných vzťahov, je predávajúci oprávnený okamžite odoprieť ďalšie požadované plnenie na službu /tovar a to až do doby úplnej úhrady dlžnej čiastky. Kupujúci je povinný v prípade porušenia svojej povinnosti uhradiť splatný finančný záväzok zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z celkovej neuhradenej kúpnej ceny od 1. dňa omeškania. 

7. Ochrana osobných údajov a zasielanie noviniek, predajných akcií, pozvánok

Ochranu osobných údajov našich klientov berieme veľmi vážne. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú obsiahnuté v našich zásadách ochrany osobných údajov, dostupných na www.ambio.sk. Pre zasielanie našich obchodných oznamov (newsletterov), pokiaľ neexistuje obchodný vzťah medzi spoločnosťou AMBIO s.r.o. a adresátom obchodného oznamu, je potrebný súhlas so spracovaním osobných údajov adresáta, ktorý je možno udeliť zakliknutím v online formuláre na webovej stránke spoločnosti AMBIO s.r.o. – AMBIO Rehabilitačného centra. Tento súhlas môže byť kedykoľvek písomne odvolaný, a to prostredníctvom e-mailu, doporučeného listu, alebo online formulárom v kontaktoch spoločnosti uvedených v záhlaví tohto dokumentu. 8. Záverečné ustanovenia Zmluvné vzťahy neupravené týmito VOP, kúpnou zmluvou a ani rámcovou kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka/Občianskeho zákonníka. Spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností, budú riešené zmierom. V prípade nedohody strán o riešení sporu je pre prejednanie sporu medzi stranami vecne príslušný súd s miestnou príslušnosťou podľa sídla kupujúceho.  Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu zmenu svojej e-mailovej adresy (resp. telefonického kontaktu), pokiaľ k tejto zmene došlo pred prevzatím služby. Pokiaľ si kupujúci túto povinnosť nesplní, nesie riziko vyplývajúce zo skutočnosti, že predávajúci jeho oznámenie nedostal, alebo ho dostal s omeškaním. Právne úkony predávajúceho voči kupujúcemu sa považujú za splnené, pokiaľ tieto predávajúci odoslal na naposledy udanú e-mailovú adresu kupujúceho.

Subjektom pre mimosúdne riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk.  Prílohou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú Reklamačné podmienky spoločnosti.  Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli vydané spoločnosťou AMBIO s.r.o. dňa 1.5.2018. 


Reklamačné podmienky
Podmienky ochrany osobných údajov