Reklamačné podmienky

spoločnosti AMBIO s.r.o.

Naša spoločnosť kladie dôraz na kvalitu ponúkaných služieb a kvalifikáciu pracovníkov na prevádzke AMBIO Rehabilitačného centra, Antolská 4, Bratislava - Petržalka.

Pokiaľ sa aj napriek tomu vyskytne dôvod k reklamácii, odporúčame Klientovi, aby vo vlastnom záujme postupoval podľa týchto reklamačných podmienok:

Spôsob uplatnenia reklamácie

  • ihneď po skončení terapie priamo na recepcii Poskytovateľa, kde Klient oznámi dôvod svojej nespokojnosti s poskytnutou službou/terapiou,
  • písomne na e-mail ambiobb@gmail.com,
  • na telefónne číslo konateľa spoločnosti - 0908 911 848.

Povinnosti Klienta pri uplatnení reklamácie

  • preukázať zakúpenie služby/terapie platným účtovným dokladom/faktúrou vydaným Poskytovateľom, nie starším ako 2 mesiace od jeho zakúpenia,
  • na recepcii prevádzky Poskytovateľa nechať svoj kontakt, resp. napísať svoju reklamáciu na vyššie uvedený kontaktný e-mail.

Posúdenie podanej reklamácie 

  • vykonáva konateľ spoločnosti AMBIO s.r.o.

Na zistenie skutočností ohľadom podanej reklamácie a vyjadrenie sa konateľa je stanovená lehota 30 dní odo dňa preukázateľného podania reklamácie. 

Vybavenie podanej reklamácie 
Po posúdení podanej reklamácie je možné túto následne riešiť nasledovne:

  • opakovaným poskytnutím služby/terapie,
  • primeranou zľavou z kúpnej ceny, pokiaľ nebola služba/terapia zakúpená v akcii,
  • v prípade ak Klient reklamuje zakúpený Balík služieb/terapií z ponuky Poskytovateľa je Poskytovateľ oprávnený uplatniť si odvedenú DPH, storno poplatok vo výške 25% z ceny Balíka služieb/terapií, storno poplatok za zrušený termín služby/terapie (tento je Klientovi vyúčtovaný v prípade, ak nebol termín zrušený prostredníctvom recepcie Poskytovateľa, resp. najneskôr 24 hodín vopred prostredníctvom objednávkového systému Poskytovateľa),
  • v prípade ak si Klient zakúpi Balík služieb/terapií z ponuky Poskytovateľa, pričom nedodrží termín jeho vyčerpania (do 1 mesiaca od čerpania prvej služby/terapie), alebo z akéhokoľvek dôvodu nedodrží ani Poskytovateľom predĺžený termín na dočerpanie Balíka služieb/terapií, nemusí Poskytovateľ takúto reklamáciu akceptovať.

V prípade nesúčinnosti Klienta počas riešenia reklamácie táto nebude Poskytovateľom akceptovaná.

Tieto reklamačné podmienky sú prílohou Všeobecných obchodných podmienok vydaných spoločnosťou AMBIO s.r.o. a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia na webovej stránky spoločnosti, t.j. dňom 1.5.2018.


Všeobecné obchodné podmienky
Podmienky ochrany osobných údajov