MAT podložka

MAT = Movement Assassment Technologies

(v preklade: Technológia posudzovania pohybu)

Podložka MAT je diagnostická a terapeutická metóda umožňujúca vyhodnotiť množstvo pohybov a tým získať presnejšie a spoľahlivejšie údaje na nastavenie terapie. Na základe zistených meraní  rôznych rovín pohybu (pohyb vo vzpriamených polohách a funkčných pohybov) a presne vypracovaných hodnôt, tieto používame na sledovanie priebehu stavu klienta. Hodnoty získané testom prostredníctvom MAT podložky, umožnia rozvíjať špecifické liečebné, rehabilitačné a cvičebné programy. Tieto programy sú v AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave, Petržalke prispôsobené podľa potrieb každého klienta a sú pomôckou k individuálnemu nastaveniu terapií. Tak je možné sledovať priebeh terapií, plynule ich dopĺňať a dosiahnuť výsledok za podstatne kratší čas.

Údaje získané meraním na podložke MAT umožnia zostaviť terapie, ktorých výsledkom bude:

  • zvýšenie mobility bedier a ramien,
  • zlepšenie motorickej kontroly a efektivity pohybu,
  • obnovenie reflexnej sily,
  • kompenzácia asymetrií (vznikajúcich pri jednostranných športoch),
  • zvýšenie aktivácie a stabilizačných schopností tela – CORE,
  • identifikácia a odstránenie rizikových faktorov zranení pri tréningu,
  • zvýšenie efektivity tréningového procesu (silového aj kondičného tréningu),
  • nastavenie komfortu pohybu a správny pohybový vzor.

MAT podložka umožňuje získať a vyhodnotiť:

Test skúšky rovnováhy (SEBT)

Test Y-Balance (YBT)

 Hop+ Jump testy

Testy Squats

Test hornej končatiny s uzavretým kinetickým reťazcom (CKCUET)

… a mnoho iných funkčných testov

Trvanie vyšetrenia50 minút
Cena49 Eur